Tel: +48 71 320 5860

Fax: +48 71 320 5813

Secretary tel.: (0048) 731 854 508

Chełmońskiego 38C;

50-630 Wrocław

konferencja.rozrod@gmail.com

© 2018 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Created by Alicja Mizera 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

I Międzynarodowa Konferencja  

Współczesny rozród zwierząt gospodarskich

 

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tadeusza Trziszki

 

 Ist International Conference

Modern reproduction of livestock

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław

26 Stycznia 2018
26 January 2018

Fotorelacja z konferencji autorstwa Elżbiety Gałęskiej

Terminy i opłaty

Terminy i opłaty:

18.12.2017 – termin nadsyłania abstraktów

17.01.2018 – termin wnoszenia opłaty za udział w konferencji

- regularna opłata konferencyjna 250zł

- opłata dla studentów oraz doktorantów 100zł

 

Opłaty obejmują:

- udział w konferencji

- przerwę kawową oraz obiad

- materiały konferencyjne

 

Opłaty nie obejmują kosztów hoteli, które uczestnicy rezerwują sami.

 

Opłatę należy przesłać na konto:

PKO BP SA Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu należy podać: D120/0003/18 - Imię i Nazwisko

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie poniższych danych oraz potwierdzenia wpłaty za uczestnictwo w konferencji, w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2017r., pocztą elektroniczną na adres: konferencja.rozrod@gmail.com

 

Dane do rejestracji (formularz): 

Organizatorzy oświadczają, że:

• nie refundują kosztów podróży,

• nie pośredniczą w organizacji miejsc noclegowych,

• faktury za uczestnictwo w konferencji przygotowane będą do odebrania w dniu konferencji podczas rejestracji.

W zakresie spraw finansowych i rejestracyjnych prosimy o kontakt:

 

 Sekretarz: Alicja Mizera,

     tel. (0048) 731854508

     konferencja.rozrod@gmail.com

Przewodniczący: Marian Kuczaj, marian.kuczaj@upwr.edu.pl

Terms and fees

Terms and fees:

18.12.2017 - deadline for submission of abstracts
20.12.2017 - payment deadline for participation in the conference
- regular conference fee 250zł
- fee for students and PhD students 100zł

Fees include:
- participation in the conference
- Coffee break and dinner
- conference materials

Fees do not include hotel costs, which the participants reserve themselves.

The fee should be sent to your account transfer in PLN):

PKO BP SA Wrocław

62 1020 5242 0000 2102 0029 2045


The transfer name should be: D120 / 0003/18 - Name and surname

Participation in the conference is subject to the following data and confirmation of payment for participation in the conference, by 20th December 2017, by email to: konferencja.rozrod@gmail.com

Data for registration:
Name, degree, institution, phone, e-mail address, invoice data, abstract title * (if applicable *)

The organizers declare that:
• do not reimburse travel expenses,
• do not mediate in the organization of accommodation,
• Invoices for participation in the conference will be prepared for receipt on the day of the conference during registration.

For financial and registration matters please contact:

Secretary: Alicja Mizera,

     tel. (0048) 731854508

     konferencja.rozrod@gmail.com

Chair: Marian Kuczaj, marian.kuczaj@upwr.edu.pl

Topics
Sessions
Speakers

18

5

15

 
 
 

Polska                 Polska                  Włochy

Czechy                 Polska                Polska

Polska                  Polska                Polska

Speakers

 
 

Streszczenia / Abstracts

Termin nadsyłania do 18.12.2017

- Treść streszczenia należy przesłać w języku angielskim

- Format A4 (max. pół strony)

- Odstęp 1,15 pkt.

- Zgłoszenie streszczenia powinno zawierać tytuł pracy, autorów oraz ich afiliacje

- The text in English
- A4 size (max half page)
- Interval 1.15 points.
- The application form should contain the title of the paper, the authors and their affiliations

Doniesienia/

short communication

Deadline for submissions 18 th December 2017

- Treść doniesienia należy przesłać w języku angielskim

- Format A4 (jedna strona)

- Odstęp 1,15 pkt.

- Zgłoszenie doniesienia powinno zawierać tytuł pracy, autorów oraz ich afiliacje

- The text in English
- A4 size (one page)
- Interval 1.15 points.
- The application form should contain the title of the paper, the authors and their affiliations

 

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

 

PARTNERS / SPONSORS

 
Jeden dzień
intensywnych wykładów

Cel konferencji:

Celem konferencji będzie prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja europejskiego środowiska naukowego związanego z rozrodem zwierząt gospodarskich

 

Forma:

Program konferencji będzie obejmował 12 wystąpień plenarnych podzielonych na panele tematyczne, w ramach których zostaną zaprezentowane wykłady zaproszonych gości

- Panel I – rozród bydła

- Panel II – rozród owiec

- Panel III -  rozród koni

- Panel IV – rozród drobiu

- Panel V- rozród trzody chlewnej

W programie paneli tematycznych przewidywane będą zarówno referaty zaproszonych gości, jak i prezentacje wybranych prac zgłoszonych na konferencję. Duża część zgłoszonych prac będzie prezentowana na sesjach plakatowych. Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski.

 

Uczestnicy konferencji:

Konferencja adresowana będzie do szerokiego grona osób zajmujących się badaniami na pograniczu biochemii, biologii i medycyny. W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji osoby zaczynające swoją karierę naukową, którą chcą związać z tymi dziedzinami nauki oraz hodowców i przedstawicieli firm produkujących nasienie zwierząt gospodarskich.

O konferencji

26 Stycznia 2018
Godz. 8:00

UWAGA ! szczegółowy program wraz z tematyką prelekcji znajduje się w zakładce "Speakers"

Program konferencji:

8:00 - 8:45 Rejestracja

9:00 - 9:15 Otwarcie konferencji sala Auditorium Zootechnicum

Sala AZ

9:15 - 13:05 Panel I Rozród Bydła

13:05 - 13:35 Panel II Rozród Owiec

13:35 - 15:30 Panel III Rozród Drobiu

Sala AB

11:40 - 15:30 Panel IV Rozród Koni

Sala 377 

12:00 - 15:30 Panel V Rozród Trzody Chlewnej

Przerwa kawowa od 11:05 - 11:40

Obiad od 14:00 - 15:00

Sesja posterowa od15:30 - 16:30

One Day of Powerful Talks

Conference objective:
The aim of the conference will be to present the results and exchange of experience and to consolidate the European research environment related to the reproduction of livestock

Form:
The program will consist of 12 plenary sessions divided into thematic panels, in which lectures of invited guests will be presented.
- Panel I - cattle reproduction
- Panel II - sheep reproduction
- Panel III -  horses reproduction
- Panel IV - poultry reproduction
- Panel V-  swine reproduction
The program of the thematic panels will include both guest lectures and presentations of selected works submitted for the conference. A large part of the submitted works will be presented at poster sessions. The official language of the conference will be Polish.

Conference participants:
The conference will be addressed to a wide range of people involved in research on the borderline of biochemistry, biology and medicine. In particular, we invite you to take part in the Conference who start their scientific career, which they want to link to these fields of science, breeders and representatives of companies producing semen of livestock.

About the Conference

26th January
2018
08:00 am

WARNING ! a detailed program along with the topic of the lecture can be found in the "Speakers" tab
 

Conference Programme:
8:00 - 8:45 Registration
9:00 - 9:15 Opening of the conference in Audience Zootechnicum

Room AZ
9:15 - 13:05 Panel I Cattle Reproduction
13:05 - 13:35Panel II  Sheep Reproduction
13:35 -15: 30 Panel III Poultry Reproduction

Room AB
11:40 - 15:30 Panel IV  Horse Reproduction
Room 377
12:00 - 15:30 Panel V  Swine Reproduction

11:05 - 11:40 Coffee break

14:00 - 15:00 Lunch
15:30 -  16:30 Poster Session

Czech Republic                       Germany             

Poland                                    Ukraine

Program

konferencji

      Poland                                  Poland             

Netherlands                            Germany             

      Poland                                  Poland 

Conference Program

          Poland                                     Poland         

Czech Republic                                Poland         

            Poland                                  Poland         

         Poland                           Czech Republic          

Rozród

Reproduction

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now